دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • کمیته نقل و انتقالات
  • کمیته جذب و استخدام
  • کمیته مرخصی بدون حقوق
  • کمیته طبقه بندی مشاغل
  • کمیته بازنشستگی پیش از موعد
  • کمیته ترفیعات اعضاء هیأت علمی

معرفی افرادخانم بهنوش حیدرزاده
مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آقای رضا مومبنی
معاون مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
خانم مریم مهدوی
مسئول دفتر
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
خانم زهرا کشوری شهیر داهلیا
متصدی امور دفتری
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آقای صادق حاجی پور
متصدی امور دفتری و بایگانی
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آقای علیرضا حبیبی
متصدی امور دفتری و بایگانی
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
خانم مریم حورزاد
کارشناس مدیریت نیروی انسانی
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

خانم فاطمه زواره
رئیس اداره کارگزینی کادر اداری
اداره کارگزینی کادر اداری
آقای مهدی نورریز
کارگزین مسئول
اداره کارگزینی کادر اداری
آقای ابراهیم شهابی
کارشناس مسئول
اداره کارگزینی کادر اداری
خانم شهناز بابایی
کارشناس
اداره کارگزینی کادر اداری
خانم الهام موسایی آوینی
کارشناس
اداره کارگزینی کادر اداری

خانم معصومه نصیری
رئیس اداره امور هیات علمی
اداره کارگزینی کادر هیات علمی
آقای فرید شهبازی
کارشناس اداره امور هیات علمی
اداره کارگزینی کادر هیات علمی
خانم خدیجه معصومی
کارشناس اداره امور هیات علمی
اداره کارگزینی کادر هیات علمی
خانم فاطمه حسین زاده
کارشناس اداره امور هیات علمی
اداره کارگزینی کادر هیات علمی

خانم منیره برغمدی
رئیس اداره استخدام و مشمولین طرح
اداره استخدام و مشمولین طرح
خانم لیلا اسدی
کارشناس مسئول اداره استخدام
اداره استخدام و مشمولین طرح
خانم اعظم صفایی
کارشناس مسئول اداره استخدام
اداره استخدام و مشمولین طرح
آقای محمدحسین خدابنده لو
کارشناس اداره استخدام
اداره استخدام و مشمولین طرح
خانم سمیه رضی گماسائی
مسئول کارگزینی
اداره استخدام و مشمولین طرح
خانم زهرا حیدری
کارشناس اداره استخدام
اداره استخدام و مشمولین طرح

آقای محمد ماستری فراهانی
رئیس اداره بازنشستگی
اداره بازنشستگی
خانم محبوبه حسینی
معاون اداره بازنشستگی
اداره بازنشستگی
خانم شهرزاد صارمی
کارگزین
اداره بازنشستگی
آقای جلال سلیمانی
کارشناس امور اداری
اداره بازنشستگی
آقای علی اکبر خسروی کیان
کمک کارشناس ارزشیابی
اداره بازنشستگی
آقای جمشید آقایی گیلوایی
متصدی امور دفتری
اداره بازنشستگی
خانم ثریا نصیری مستان آباد
متصدی امور دفتری
اداره بازنشستگی
خانم عزت جلالی
کارگزین
اداره بازنشستگی

خانم فاطمه اصغری
رئیس اداره نقل و انتقالات
اداره نقل و انتقالات
خانم زهرا بابایی
کارشناس اداره نقل و انتقالات
اداره نقل و انتقالات
خانم لیلا سلیمی
کارشناس اداره نقل و انتقالات
اداره نقل و انتقالات
خانم صدیقه سمنانی
کارشناس اداره نقل و انتقالات
اداره نقل و انتقالات

آقای عبدالله عبادی
رئیس گروه طبقه بندی مشاغل
گروه طبقه بندی مشاغل
آقای سیدمجتبی حسینی
کارشناس طبقه بندی مشاغل
گروه طبقه بندی مشاغل
خانم فرشته عطائی
کارشناس طبقه بندی مشاغل
گروه طبقه بندی مشاغل

خانم فریده بختیاری
رئیس گروه تشکیلات و بهبود روشها
گروه تشکیلات و بهبود روشها
خانم مرضیه رادفر
کارشناس مسئول سیستمها و روشها
گروه تشکیلات و بهبود روشها

خانم مهندس فرشته حسینی
کارشناس مسئول رایانه
واحد IT و حضور غیاب
خانم ستاره سادات میر محمد صادقی
کارشناس امور بیمارستانها
واحد IT و حضور غیاب

آقای حمید زنگنه
کارشناس تخلفات اداری
واحد محاکمات
آقای سید رضا فاضلی
کارشناس تخلفات اداری
واحد محاکمات

آقای افشین سمیع نیا
مسئول بایگانی
واحد بایگانی
آقای علی راز
متصدی امور دفتری
واحد بایگانی
خانم عزیزه صفری آق قلعه
متصدی امور دفتری
واحد بایگانی
آقای مرتضی امین نصر
کارگزین
واحد بایگانی

خانم نفیسه شهیدی
کارشناس مسئول ارزشیابی
واحد ارزشیابی کارکنان