مدیریت منابع انسانی

آقای رضا مومبنی
شماره تلفن86702321
رشته تحصیلیحسابداری
پست سازمانیمعاون مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]