مدیریت منابع انسانی

خانم محبوبه حسینی
شماره تلفن86702164
رشته تحصیلیلیسانس مدیریت بازرگانی
پست سازمانیمعاون اداره بازنشستگی
محل خدمتاداره بازنشستگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]