مدیریت منابع انسانی

آقای علی اکبر خسروی کیان
شماره تلفن86702168
رشته تحصیلیدیپلم
پست سازمانیکمک کارشناس ارزشیابی
محل خدمتاداره بازنشستگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]