مدیریت منابع انسانی

خانم ثریا نصیری مستان آباد
شماره تلفن86702161
رشته تحصیلیدیپلم مدیریت
پست سازمانیمتصدی امور دفتری
محل خدمتاداره بازنشستگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]