مدیریت منابع انسانی

خانم زهرا کشوری شهیر داهلیا
شماره تلفن86702301-86702302
رشته تحصیلیعلوم تجربی
پست سازمانیمتصدی امور دفتری
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]