مدیریت منابع انسانی

خانم نفیسه شهیدی
شماره تلفن86702304
رشته تحصیلیکارشناس ارشد مدیریت تشکیلات و بهبود روشها
پست سازمانیسرپرست اداره ارزشیابی عملکرد کارکنان
محل خدمتاداره ارزشیابی عملکرد کارکنان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۹

[ برگشت به فهرست افراد ]