دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه ها
  • کمیته ها
  • تعالی منابع انسانی
  • تماس با مدیریت
  • دانشگاه نسل سوم

کمیته نقل و انتقالات
کمیته جذب و استخدام
کمیته مرخصی بدون حقوق
کمیته بازنشستگی پیش از موعد
کمیته ترفیعات اعضاء هیأت علمی

معرفی افرادخانم بهنوش حیدرزاده
مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
خانم زهرا کشوری شهیر داهلیا
متصدی امور دفتری
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آقای علیرضا حبیبی
متصدی امور دفتری و بایگانی
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

خانم فاطمه زواره
رئیس اداره کارگزینی کادر اداری
اداره کارگزینی کادر اداری
آقای مهدی نورریز
کارگزین مسئول
اداره کارگزینی کادر اداری
خانم شهناز بابایی
کارشناس
اداره کارگزینی کادر اداری
خانم الهام موسایی آوینی
کارشناس
اداره کارگزینی کادر اداری
خانم لیلا اسدی
کارشناس مسئول اداره استخدام
اداره کارگزینی کادر اداری
آقای محمدحسین خدابنده لو
کارشناس اداره کارگزینی کادر اداری
اداره کارگزینی کادر اداری

خانم معصومه نصیری
رئیس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
خانم خدیجه معصومی
کارشناس اداره امور هیات علمی
اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
خانم مهدیه شیری
کارشناس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
خانم مریم حورزاد
کارشناس ادره کارگزینی اعضای هیات علمی
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

خانم منیره برغمدی
رئیس اداره استخدام و مشمولین طرح
اداره استخدام و مشمولین طرح
خانم اعظم صفایی
کارشناس مسئول اداره استخدام
اداره استخدام و مشمولین طرح
خانم سمیه رضی گماسائی
مسئول کارگزینی
اداره استخدام و مشمولین طرح
خانم زهرا حیدری
کارشناس اداره استخدام
اداره استخدام و مشمولین طرح
خانم مریم مهدوی
کارشناس اداره استخدام
اداره استخدام و مشمولین طرح
روح الله مقدس نیکو
کارشناس امور استخدامی
اداره استخدام و مشمولین طرح

آقای محمد ماستری فراهانی
رئیس اداره بازنشستگی
اداره بازنشستگی
خانم محبوبه حسینی
معاون اداره بازنشستگی
اداره بازنشستگی
خانم شهرزاد صارمی
کارشناس امور اداری
اداره بازنشستگی
آقای جلال سلیمانی
کارشناس امور اداری
اداره بازنشستگی
آقای علی اکبر خسروی کیان
کمک کارشناس ارزشیابی
اداره بازنشستگی
آقای جمشید آقایی گیلوایی
متصدی امور دفتری
اداره بازنشستگی
خانم ثریا نصیری مستان آباد
متصدی امور دفتری
اداره بازنشستگی
خانم اعظم رحمت اللهی
کارشناس طرح
اداره بازنشستگی
آقای سعید سهرابی
کارشناس امور اداری
اداره بازنشستگی
خانم فرشته بگلری
کارشناس
اداره بازنشستگی

خانم فاطمه اصغری
رئیس اداره نقل و انتقالات
اداره نقل و انتقالات
خانم زهرا بابایی
کارشناس اداره نقل و انتقالات
اداره نقل و انتقالات
خانم لیلا سلیمی
کارشناس اداره نقل و انتقالات
اداره نقل و انتقالات
خانم صدیقه سمنانی
کارشناس اداره نقل و انتقالات
اداره نقل و انتقالات

خانم مهندس فرشته حسینی
سرپرست اداره دیده بانی منابع انسانی
اداره دیده بانی منابع انسانی
خانم ستاره سادات میر محمد صادقی
کارشناس دیده بانی منابع انسانی
اداره دیده بانی منابع انسانی
خانم بهناز محمدی
کارشناس دیده بانی منابع انسانی
اداره دیده بانی منابع انسانی

آقای ابراهیم شهابی
سرپرست اداره ارزشیابی عملکرد کارکنان
اداره ارزشیابی عملکرد کارکنان
خانم عزت جلالی
کارشناس
اداره ارزشیابی عملکرد کارکنان

خانم زینب مقدمی فرد
سرپرست اداره برنامه ریزی منابع انسانی
اداره برنامه ریزی منابع انسانی
آقای محمد مهدی کشت پور
کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
اداره برنامه ریزی منابع انسانی
خانم سارا ناصریان
کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
اداره برنامه ریزی منابع انسانی

آقای افشین سمیع نیا
مسئول بایگانی
واحد بایگانی
آقای علی راز
متصدی امور دفتری
واحد بایگانی
خانم عزیزه صفری آق قلعه
متصدی امور دفتری
واحد بایگانی
آقای مرتضی امین نصر
کارگزین
واحد بایگانی
آقای صادق حاجی پور
متصدی امور دفتری و بایگانی
واحد بایگانی

آقای سید رضا فاضلی
کارشناس تخلفات اداری
واحد محاکمات